Door in te schrijven op het contract “Aterno – Privilege +” wordt u klant van Aterno en kunt u gratis profiteren van de volgende diensten:

 1. Thermische evaluatie van uw woning, met onder meer een studie van het isolatieniveau, een evaluatie van de werking van het bestaande verwarmingssysteem en eventuele aanbevelingen, alsmede het zoeken naar vochtpunten met behulp van een thermische camera
 2. Evaluatie van het verbruik en van de productie van warm water
 3. Evaluatie van het vermogen van de zekeringenkast met, indien nodig, advies inzake stroomuitschakeling, versterking of vervanging
 4. Analyse en ontcijfering van de energierekening
 5. Indien de situatie het toelaat, een raming van de energiewinst en -besparing die kan worden bereikt door de installatie van zonnepanelen
 6. Presentatie van verschillende manieren om energie te besparen
 7. Schatting van de technische en administratieve haalbaarheid van de vastgestelde werkzaamheden
 8. Vaststelling van de verwachtingen en behoeften van de klant
 9. Hulpdienst met een telefonische adviseur
 10. Abonnement op de nieuwsbrief Aterno – Privilege +

Algemene voorwaarden van het contract “Aterno – Privilege +”:

Om u te helpen bij het uitvoeren van energierenovatiewerkzaamheden om uw woning te verbeteren en/of energie te besparen biedt Aterno u kosteloos het contract “Aterno – Privilege +” aan, onder de voorwaarden als vermeld in deze algemene voorwaarden.

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden alvorens in te schrijven op het contract “Aterno – Privilege +” en deze aldus te hebben aanvaard dat zij volledig tegen hem kunnen worden ingeroepen overeenkomstig artikel 1119 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke inschrijving op het contract “Aterno – Privilege +” impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die voorrang hebben op alle andere voorwaarden. De klant verbindt zich ertoe om elk van de bepalingen van deze algemene voorwaarden zonder beperking of voorbehoud na te komen.

Deze diensten en de toegang ertoe zijn voorbehouden aan de betrokken klant, die wordt geïdentificeerd met zijn persoonlijke klantnummer.

Aterno behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de diensten op te schorten of deze te weigeren in het geval van een onwettige overname van het klantaccount, een vrijwillige of onvrijwillige doorgifte van het klantnummer, meerdere en/of herhaalde inschrijvingen op het contract, enzovoort. Aterno kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Aterno is niet aansprakelijk voor informatie die is verstrekt aan andere personen dan haar klanten die het contract “Aterno – Privilege +” hebben onderschreven, noch voor informatie die of advies dat is verstrekt op grond van onjuiste informatie van de klant. De klant erkent dat Aterno, afhankelijk van de verstrekte informatie, slechts een middelenverbintenis heeft.

Exploitatie en levering van de diensten voor het contract “Aterno – Privilege +”:

Aterno verstrekt aan zijn “Aterno – Privilege +” contractklanten informatie over de geplande werkprojecten alsook over de verschillende nationale financiële hulpmiddelen voor particulieren.

Om van deze diensten gebruik te kunnen maken verbindt de klant zich ertoe om alle nuttige en noodzakelijke informatie te verstrekken aan Aterno, die vervolgens haar diensten zal verlenen.

Aterno stelt alles in het werk om de informatie zo actueel mogelijk te houden, maar dit houdt geen resultaatverplichting, volledigheid of automatische actualisering van de gepubliceerde informatie in.

Om te kunnen profiteren van de diensten van het contract “Aterno – Privilege +” en met name van de gepersonaliseerde ondersteuning tot en met de uitvoering van een technisch bezoek stemt de klant ermee in dat hij door Aterno zal worden teruggebeld.

De persoonlijke ondersteuning houdt in dat de klant vooraf heeft ingestemd met het gebruik van zijn persoonsgegevens en met het feit dat hij kan worden teruggebeld voor een technisch bezoek, hetgeen door de klant wordt erkend en aanvaard.

De inschrijving op en het gebruik van het contract “Aterno – Privilege +” kunnen een verbinding en een internetbrowser vereisen. Alle hardware en software die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van het contract blijven uitsluitend ten laste van de klant, die dit erkent en aanvaardt.

In het geval van de niet-nakoming van deze Algemene Voorwaarden behoudt Aterno zich het recht voor om elke maatregel te nemen ter bescherming van haar belangen, met inbegrip van vervroegde beëindiging van het contract, zonder dat Aterno voor een dergelijk besluit aansprakelijk kan worden gesteld.

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst “Aterno – Privilege +” treden in werking bij inschrijving op het contract en blijven gedurende twaalf (12) maanden van kracht tussen Aterno en de klant.

De door de klant verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van het contract “Aterno – Privilege +” en voor de opvolging ervan. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de partners van Aterno die belast zijn met de uitvoering, de verwerking, het beheer en de follow-up van de inschrijvingen.

De klant is in kennis gestel van het verzamelen en het doel van de verwerking van zijn persoonsgegevens, en door het contract “Aterno – Privilège +” te ondertekenen geeft hij zijn uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik ervan. De verwerkte gegevens zijn bestemd voor Aterno alsmede voor partners en externe publieke of particuliere organisaties die betrokken zijn bij de verwerking van financiële steunaanvragen.

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving heeft de klant een permanent recht op toegang tot en wijziging, verwijdering en overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend op schriftelijk verzoek aan Aterno (waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de website), onder vermelding van naam, voornaam, adres en – indien mogelijk – de klantreferentie. Overeenkomstig de geldende voorschriften dient het verzoek te worden ondertekend en vergezeld te gaan van een kopie van een identiteitsbewijs waarop de handtekening van de klant voorkomt, en moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Aterno informeert de klant over zijn recht om zich in te schrijven op de lijst van verzet tegen cold calling overeenkomstig artikel L.223-2 van de consumentenwet.

De klant beschikt over een termijn van veertien (14) dagen om het contract zonder opgave van redenen te herroepen. Voor het contract “Aterno – Privilège +”, dat een dienstencontract is, begint de periode te lopen op het ogenblik van inschrijving op het contract en eindigt deze 14 dagen later.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen dient de klant zijn beslissing tot herroeping mee te delen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, zulks per aangetekende brief met ontvangstbewijs of via e-mail. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van het daartoe bestemde herroepingsformulier. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. In het geval van herroeping door de klant is Aterno niet verplicht om aan de klant de kosten te vergoeden die voortvloeien uit de kosteloze totstandkoming van het contract.

Clausules in voorstellen aan klanten heffen deze Algemene Voorwaarden niet op en wijzigen deze niet, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Aterno behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan deze voorwaarden aan te brengen. In het geval van tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van het voorstel voor de klant boven deze voorwaarden.

De klant wordt in kennis gestel van de mogelijkheid die hem in het geval van een geschil wordt geboden om een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar. Hij kan contact met deze bemiddelaar opnemen:

 • hetzij schriftelijk: Mevrouw Eliane SIMON, bemiddelaar van Sas Médiation Solution, 222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost (tel. : +33 4 82 53 93 06)
 • hetzij via e-mail: contact@sasmediationsolution-conso.fr
 • of door het online formulier “Een zaak voorleggen aan de bemiddelaar” in te vullen op de website https://www.sasmediationsolution-conso.fr

Ongeacht de wijze van doorverwijzing dient het verzoek de volgende gegevens te bevatten: de post-, telefoon- en elektronische contactgegevens van de aanvrager, de naam en het adres van de betrokken beroepsbeoefenaar, een korte uiteenzetting van de feiten en het bewijs van de voorafgaande stappen die door de beroepsbeoefenaar zijn ondernomen.

In het geval van een geschil over de interpretatie of de tenuitvoerlegging van deze voorwaarden, wordt de klant eraan herinnerd dat hij zich kan wenden tot een van de territoriaal bevoegde rechtbanken volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of tot de rechtbank van de plaats waar hij woonde op het ogenblik van sluiting van het contract of het zich voordoen van het schadebrengende feit (artikel R631-1 t/m R631-3 van de consumentenwet).

In het kader van dit contract “Aterno – Privilege +” kan de klant te allen tijde contact opnemen met Aterno:

 • Via e-mail: contact@chauffage-aterno.com
 • Telefonisch: +33 3 88 55 15 15
 • Per post: 3 rue des Hérons – CS 70150 – 67960 ENTZHEIM
 • Via de website: www.chauffage-aterno.com

Precontractuele informatie – Uittreksel uit de consumentenwet:

Artikel L 221-5 : “Voorafgaand aan de sluiting van een verkoop- of dienstenovereenkomst verstrekt de handelaar de consument op leesbare en begrijpelijke wijze de hiernavolgende informatie: 1. De in de artikelen L. 111-1 en L. 111-2; 2. Wanneer een herroepingsrecht bestaat: de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dit recht, alsmede het standaardformulier voor herroeping, de voorwaarden voor de presentatie en de informatie die het bevat, die bij decreet in de Raad van State worden vastgesteld; 3. In voorkomend geval: het feit dat de consument de kosten voor het terugzenden van de goederen in geval van herroeping draagt en, voor overeenkomsten op afstand, de kosten voor het terugzenden van de goederen wanneer deze vanwege hun aard normaliter niet per post kunnen worden teruggezonden; 4. Informatie over de verplichting voor de consument tot het betalen van een vergoeding wanneer hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht uit een overeenkomst inzake dienstverlening, de levering van water, gas of elektriciteit en een abonnement op een stadsverwarmingsnet, om de uitvoering waarvan hij uitdrukkelijk heeft verzocht vóór het einde van de herroepingstermijn; deze vergoeding wordt berekend overeenkomstig de procedures van artikel L. 5. Wanneer het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend overeenkomstig artikel L. 221-28: informatie dat de consument dit recht niet heeft of, in voorkomend geval, de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest; 6. Informatie over de contactgegevens van de handelaar, in voorkomend geval, de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, het bestaan van gedragscodes, in voorkomend geval, zekerheden en garanties, beëindigingsprocedures, methoden voor geschillenbeslechting en andere contractvoorwaarden, waarvan de lijst en de inhoud bij decreet van de Raad van State worden vastgesteld.

In het geval van een openbare veiling in de zin van artikel L. 321-3, eerste alinea, van het Wetboek van Koophandel kan de in artikel L. 111-1, 4°, bedoelde informatie betreffende de identiteit en de post-, telefoon- en elektronische contactgegevens van de beroepsbeoefenaar worden vervangen door die van de gemachtigde. ”

Artikel L 111-1 : “Voordat de consument door een overeenkomst voor de verkoop van goederen of verrichting van diensten is gebonden, verstrekt de handelaar de consument op leesbare en begrijpelijke wijze de volgende informatie: 1. de wezenlijke kenmerken van het goed of de dienst, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en het goed of de dienst in kwestie; 2. de prijs van het goed of de dienst, overeenkomstig de artikelen L. 112-1 tot en met L. 112-4 112-4; 3. Bij gebreke van onmiddellijke tenuitvoerlegging van het contract, de datum of de termijn waarbinnen de handelaar zich ertoe verbindt de goederen te leveren of de dienst te verrichten; 4. Gegevens betreffende zijn identiteit, post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, voor zover deze niet uit de context blijken; 5° In voorkomend geval, informatie betreffende juridische garanties, de functionaliteiten van de digitale inhoud en, in voorkomend geval, de interoperabiliteit ervan, het bestaan van eventuele beperkingen op de installatie van software, het bestaan van en de procedures voor de toepassing van garanties en andere contractuele voorwaarden; 6° De mogelijkheid om een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar onder de voorwaarden van titel I van boek VI.

De lijst en de precieze inhoud van deze gegevens worden vastgesteld bij decreet van de Raad van State.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op contracten inzake de levering van water, gas of elektriciteit die niet in een bepaald volume of een bepaalde hoeveelheid zijn verpakt, alsmede op stadsverwarming en digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd. Deze contracten verwijzen ook naar de noodzaak van sober verbruik en respect voor het behoud van het milieu.